Logo

Център "Индивид Смейство Организация"

Супервизия


Център ИСО предоставя индивидуална супервизия, супервизия на екип или организация и консултиране по случай на екипи, работещи в сферата на помагащите порфесии. Супервизията е съвместен обучаващ диалог между супервайзер- по-опитен специалист- и практикуващи психолози, педагози, социални работници, лекари или екипи от професионалисти в тези направления.


Супервизията като обучение


Акцент в супервизията е развитието на умения у участниците в нея за разбирането на собствените реакции към клиента и динамиката на отношенията с него, за изследване и откриване на нови ресурси и начини за работа с конкретен случай и аналогични случаи.


Супервизия

Супервизията като подкрепа


При интензивна работа с клиентите специалистите неизбежно се сблъскват с техните преживявания. Задачата на супервайзера е да подпомогне професионалистите, участващи в супервизията, да се справят с тях, така че тези чувства да не оказват значително влияние върху живота им в и извън професионалната им дейност- да помогне на колегата да преживее и да се отдели от тези чувства.


Супервизия

Супервизията като направление


Супервайзерът помага забелязването на възможните нарушения на професионалните, етични и други граници, възникващи поради недостатъчно опит или знания на участниците в супервизията. Той предлага и изработва заедно с тях и съответните стъпки за промяна в ситуацията като стъпва едновременно в ролите на «обучител», «родител» и «ръководител ». Супервизията помага на специалистите да се научат да пирзнават своите ограничения и грешки, за да станат по-уверени и търсещи и да получават по-голямо удовлетворение от своята работа независимо от сложния й характер.